Archives

 • Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

  Medical Imaging and Radiotherapy Journal
  Vol. 37 No. 1 (2020)

  This is the first english language issue of this publication.

 • Bulletin
  Vol. 36 No. 2 (2019)

 • Bulletin
  Vol. 36 No. 1 (2019)

  ANALIZA TESTOV ENAKOMERNOSTI NA SPECT-CT GAMA KAMERAH
  (ANALYSIS OF UNIFORMITY TESTS ON SPECT-CT GAMMA CAMERAS)

  MERJENJE T2 RELAKSACIJSKEGA CASA ZA DOLOCANJE STOPNJE POŠKODBE HRUSTANCA IN MENISKUSA PRI KOLENU
  (T2 RELAXATION TIME DETERMINES THE DEGREE OF KNEE CARTILAGE AND MENISCUS DAMAGE)

  OSNOVE MAGNETNO RESONANCNEGA SLIKANJA SRCA
  (FUNDAMENTALS OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

  PRIMER MAGNETNORESONANCNEGA SLIKANJA PACIENTA Z VSTAVLJENIM NEFEROMAGNETNIM PREVODNIM IMPLANTATOM
  (MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF A PATIENT WITH A CONDUCTIVENONFERROMAGNETIC IMPLANT - CASE REPORT)

  VPLIV UPORABE BOLUSA NA STRANSKE UCINKE PRI BOLNIKIH, KI OBSEVAJO RAKA DANKE IN ANALNEGA KANALA
  (THE IMPACT OF THE USE OF THE BOLUS ON THE SIDE EFFECTS OF PATIENTS DURING RADIOTHERAPY TREATMENT OF RECTAL AND ANAL CANAL CANCERS)

 • Bulletin
  Vol. 35 No. 2 (2018)

  DELEŽ BOLNIKOV Z RADIODERMATITISOM PRI RADIKALNEM OBSEVANJU RAKA DANKE

  VLOGA RA?UNALNIŠKE TOMOGRAFIJE PRI NUKLEARNOMEDICINSKEM HIBRIDNEM SLIKANJU PATOLOŠKIH SPREMEMB V PODRO?JU VRATU

  VPLIV GLASBE NA PREISKOVAN?EVO PO?UTJE MED MAGNETNO RESONAN?NO PREISKAVO

 • Bulletin
  Vol. 35 No. 1 (2018)

  PRIMERJAVA PROTOKOLOV RENTGENSKEGA SLIKANJA HRBTENICE PO PROGRAMU ZA SKOLIOZO MED ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI V SLOVENIJI

  STOPNJA ŽRELNEGA REFLEKSA PRI INTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

  VREDNOTENJE INTERFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI OBSEVANJU RAKA GLAVE IN VRATU

 • Bulletin
  Vol. 34 No. 2 (2017)

  VLOGA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV PRI PREPOZNAVANJU ZLOMOV APENDIKULARNEGA SKELETA ZA POTREBE URGENTNE TRAVMATOLOŠKE AMBULANTE

  PRIMERJAVA OBSEVANOSTI PACIENTOV MED PANORAMSKIM SLIKANJEM IN INTRALORALNIM SLIKANJEM STATUSA ZOB

  VPLIV ŠTEVILA OBSEVALNIH POLOŽAJEV NA PARAMETRE INVERZNIH BRAHITERAPEVTSKIH OBSEVALNIH PLANOV RAKA PROSTATE

 • Bulletin
  Vol. 34 No. 1 (2017)

  NADZOR KAKOVOSTI MAMOGRAFSKIH SLIK V DRŽAVNEM PRESEJALNEM PROGRAMU DORA

  PRIMERJAVA DOZNE OBREMENITVE PACIENTK PRI DIGITALNI MAMOGRAFIJI V PRIMERJAVI Z DIGITALNO TOMOSINTEZO DOJK

  PRIMERJAVA MED NAVIDEZNIM IN EKSPONENCIALNIM NAVIDEZNIM DIFUZIJSKIM KOEFICIENTOM PRI MEHKOTKIVNIH ORGANIH NA 3T MAGNETNI RESONANCI

  VPLIV INDEKSA TELESNE MASE NA OBSEVANOST PACIENTOV PRI SLIKANJU MEDENICE

 • Bulletin
  Vol. 33 No. 2 (2016)

  AVTOMATI?NA DETEKCIJA ARTEFAKTOV NA MAMOGRAFSKIH SLIKAH

  PROTOKOL PREVERJANJA KAKOVOSTI ZA MAGNETNO RESONAN?NI TOMOGRAF

  ZMANJŠANJE PREJETE DOZE NA PODRO?JE GLAVE NADLAHTNICE PRI OBSEVANJU LEVE IN DESNE DOJKE

 • Bulletin
  Vol. 33 No. 1 (2016)

  OCENA SPECT?CT IN ODŠTEVNE SCINTIGRAFIJE PRI BOLNIKIH S PRIMARNIM HIPERPARATIROIDIZMO

  OVREDNOTENJE INTRAFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI RADIKALNEM OBSEVANJU KARCINOMA PROSTATE

  POJAVLJANJE PREMIKOV IZOCENTRA ZARADI SPOLA PRI OBSEVANJU PLJU?NEGA RAKA

  PRIMERJALNA ANALIZA PREJETIH DOZ PRI IZBRANIH CT PREISKAVAH V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

 • Bulletin
  Vol. 32 No. 2 (2015)

  POMEN IN VREDNOTENJE LABORATORIJSKIH VAJ PLANIRANJE OBSEVANJA V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

  RADIOTERAPIJA OTROK

  VPLIV PRAVOKOTNE ZASLONKE NA DOZO PRI INTRAORALNEM SLIKANJU

 • Bulletin
  Vol. 32 No. 1 (2015)

  ?ASOVNA ANALIZA KAKOVOSTI DIGITALNIH RENTGENSKIH SLIK

  PRIMERJAVA INTENZITETNE MODULIRANE IN TRIDIMENZIONALNE KONFORMNE TEHNIKE OBSEVANJA TUMORJEV GLAVE IN VRATU

  VELJAVNOST USTNE IZJAVE PACIENTKE O POTRDITVI OZ. ZANIKANJU NOSE?NOSTI

 • Bulletin
  Vol. 31 No. 2 (2014)

  DOZA NA DOJKE PRI PANORAMSKEM SLIKANJU ZOB

  FUNKCIJSKO MAGNETNORESONAN?NO SLIKANJE PRI BOLNIKIH Z ŽARIŠ?NIMI OKVARAMI MOŽGANOV

  RENTGENSKO SLIKANJE CELOTNE HRBTENICE Z DIGITALNIM ROTACIJSKIM SISTEMOM

 • Bulletin
  Vol. 31 No. 1 (2014)

  DOZA NA Š?ITNICO PRI INTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

  KAKO DOBRO POZNAMO IN KDAJ UPORABLJAMO DODATNE PROJEKCIJE PRI MAMOGRAFIJI

  PRIMERJAVA MED SLIKANJEM SAKROILIAKALNIH SKLEPOV V AP IN PA PROJEKCIJI

  PRIMERJAVA T2?GRADIENT EHO PULZNEGA ZAPOREDJA S SUSCEPTIBILNO OBTEŽENIM PULZNIM ZAPOREDJEM

  VLOGA SUBJEKTIVNEGA FAKTORJA PRI OCENJEVANJU ELEKTRONSKIH PORTALNIH SLIK OBSEVANJA DOJKE

 • Bulletin
  Vol. 30 No. 2 (2013)

  MOTIVACIJA MENTORJEV ZA DELO S ŠTUDENTI RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE NA RADIOLOŠKIH ODDELKIH V SLOVENIJI

  INJICIRANJE KONTRASTNEGA SREDSTVA V DESNO ALI LEVO ROKO? VPLIV ARTEFAKTOV PRI CT ANGIOGRAFIJI KAROTIDNIH ARTERIJ

  SODELOVANJE MED POKLICNIMI SKUPINAMI V ZDRAVSTVENIH TIMIH RADIOLOŠKEGA ODDELKA IN KIRURŠKE AMBULANTE PRI OBRAVNAVI URGENTNEGA PACIENTA

  ZADOVOLJSTVO Z DELOM MED RADIOLOŠKIMI INŽENIRJI V SLOVENIJI

 • Bulletin
  Vol. 30 No. 1 (2013)

  DOZA NA O?I PRI KLASI?NEM RENTGENSKEM SLIKANJU GLAVE

  DOZA NA OSEBJE V OPERACIJSKI DVORANI

  UPORABA 3T MR TOMOGRAFA PRI PRIKAZOVANJU OBOLENJ PRSNIH ORGANOV, KI SO POSLEDICA IZPOSTAVLJENOSTI AZBESTU

 • Bulletin
  Vol. 29 No. 2 (2012)

  ANALIZA ELEKTRONSKIH PORTALNIH SLIK PRI INTENZITETNO MODULIRANI RADIOTERAPIJI GLAVE IN VRATU IN OVREDNOTENJE ROBOV PRI PLANIRANEM TAR?NEM VOLUMNU

  IZVEDBA TESTA SPREJEMLJIVOSTI ZA MERILNIK AKTIVNOSTI S POMO?JO PROGRAMSKE APLIKACIJE TESTDOSECAL

  MAGNETNO RESONAN?NA SPEKTROSKOPIJA PRI SUMU NA MOŽGANSKI TUMOR

 • Bulletin
  Vol. 29 No. 1 (2012)

  IZPOSTAVLJENOST RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV – OCENA VARSTVA IZPOSTAVLJENIH DELAVCEV V NUKLEARNI MEDICINI

  MEDICINSKO HUMANITARNA ODPRAVA V ZAMBIJO V O?EH RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA

  TEMELJNI IN DODATNI POSTOPKI OŽIVLJANJA V ZDRAVSTVENI USTANOVI

 • Bulletin
  Vol. 28 No. 1 (2011)

  AMERIKA; JE TAM RES AMERIKA?

  IZRA?UN POVPRE?NE ŽLEZNE DOZE PACIENTK PRI MAMOGRAFIJI

  KONTROLA POLOŽAJA IGEL PRI VISOKODOZNI BRAHITERAPIJI RAKA PROSTATE

 • Bulletin
  Vol. 27 No. 2 (2010)

  EXPERIMENTAL E-LEARNING COURSE FOR HUNGARIAN RADIOGRAPHERS

  PREGLED IN OCENA VARNOSTNIH DEJAVNIKOV PRI IZVAJANJU ADR CESTNIH PREVOZOV RADIOAKTIVNIH SNOVI NA PODRO?JU SLOVENIJE

  PRIMERJAVA VENTILACIJSKO PERFUZIJSKE SCINTIGRAFIJE IN RA?UNALNIŠKO TOMOGRAFSKE ANGIOGRAFIJE PLJU? PRI PLJU?NI EMBOLIJI

  ROLE OF THE DIFFERENT RADIOLOGICAL IMAGING MODALITIES IN THE DIAGNOSIS AND STAGING OF EQUINE NAVICULAR SYNDROME. A REVIEW

 • Bulletin
  Vol. 27 No. 1 (2010)

  KAKO PREPOZNAVEN JE POKLIC RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA?

  KONTROLA KAKOVOSTI NEGATOSKOPOV

  MOBING MED RADIOLOŠKIMI INŽENIRJI PO SLOVENIJI

  Pravilo 15% - PREVERJANJE TEORETI?NIH IZHODIŠ? NA FANTOMU

 • Bulletin
  Vol. 26 No. 2 (2009)

  CT KOLONOGRAFIJA

  PERKUTANA TRANSLUMINALNA ANGIOPLASTIKA SPODNJIH OKON?IN

  UPORABA PA PROJEKCIJE NAMESTO AP PRI SLIKANJU SIS

 • Bulletin
  Vol. 26 No. 1 (2009)

  Con Pas 3-D KONFORMNA OBSEVALNA TEHNIKA PODRO?JA GLAVE IN VRATU, KOT ALTERNATIVA IMRT-ju

  HIPERTERMIJA IN OBSEVANJE

  PREDNOSTI IN SLABOSTI DIGITALNE DENTALNE RADIOGRAFIJE

  TEACHING THE ELEPHANT TO DANCE

 • Bulletin
  Vol. 25 No. 2 (2008)

  CT Z ELEKTRONSKIM SNOPOM (EBCT)

  KONTRAINDIKACIJE ZA MAGNETNO RESONAN?NO SLIKANJE

  OBSEVANJE CELEGA TELESA TBI

  PRIMERJAVA KVALITETE MAMOGRAMOV

 • Bulletin
  Vol. 25 No. 1 (2008)

  DIGITALIZACIJA RADIOLOŠKEGA ODDELKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE (SBJ)

  DOKAZOVANJE HEMANGIOMOV V JETRIH? PRIMERJAVA MED MORFOLOŠKO UZ IN CT METODO TER SPECT SCINTIGRAFIJO Z OZNA?ENIMI ERITROCITI

  OPTIMIZACIJA SLIKANJA PRSNIH ORGANOV NOVOROJEN?KOV NA ODDELKU INTENZIVNE TERAPIJE OTROŠKE KIRURGIJE UNIVERZITETNEGA KLINI?NEGA CENTRA V LJUBLJANI

  RTG OBDELAVA SAKROILIAKALNIH SKLEPOV PRI REVMATOLOŠKIH PACIENTIH

  SECOND YEAR RADIOGRAPHY STUDENTS AT THE DEPARTMENT FOR MEDICAL IMAGING AND RADIOTHERAPY IN LJUBLJANA, SLOVENIA AND REJECT ANALYSIS

 • Bulletin
  Vol. 24 No. 1 (2007)

  ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE ANEVRlZEM MOŽGANSKIH ARTERIJ

  INTEGRIRANOST ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA V PROGRAMIH RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE V EVROPSKIH DRŽAVAH

  PRIMERJAVA SLIKOVNIH TEHNIK NA SKELETNEM FANTOMU

  RA?UNALNIŠKA RADlOGRAFIJA CR SLIKOVNE PLOŠ?E

  RADIOFREKVENTNA ABLAClJA PLJU?NlH TUMORJEV

1-25 of 78