Archives - Page 2

 • Bulletin
  Vol. 24 No. 1 (2007)

  ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE ANEVRlZEM MOŽGANSKIH ARTERIJ

  INTEGRIRANOST ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA V PROGRAMIH RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE V EVROPSKIH DRŽAVAH

  PRIMERJAVA SLIKOVNIH TEHNIK NA SKELETNEM FANTOMU

  RA?UNALNIŠKA RADlOGRAFIJA CR SLIKOVNE PLOŠ?E

  RADIOFREKVENTNA ABLAClJA PLJU?NlH TUMORJEV

 • Bulletin
  Vol. 23 No. 1 (2006)

  DIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA SPREMEMB NA PRSNI HRBTENICI PRI SCHEUERMANNOVI BOLEZNI

  OSTEOGENESlS lMPERFECTA

  RADIOLOŠKA OBRAVNAVA POŠKODB V KIRURGIJI ROKE

  SLIKOVNA DIAGNOSTIKA PRSNlH ORGANOV PRl KRITI?NO BOLNEM- IZVEDBA lN VLOGA RENTGENSKEGA SLIKANJA lN CT PREISKAVE PRl LEŽE?EM BOLNIKU

 • Bulletin
  Vol. 22 No. 1 (2005)

  ANALIZA PONOVLJENlH RENTGENOGRAMOV NA RADIOLOŠKEM ODDELKU CENTRALNEGA URGENTNEGA BLOKA KLINI?NEGA CENTRA V LJUBLJANl

  MAGNETNORESONAN?NO SLIKANJE CELOTNEGA TELESA KOT PRESEJALNl TEST

  PROBLEM RADONA V ZAPRTIH PROSTORIH

  VPLIVI NA DOZO PRl PREISKAVAH Z VE?REZNlM RA?UNALNIŠKIM TOMOGRAFOM

 • Bulletin
  Vol. 21 No. 3 (2004)

  LUMBOSAKRALNA RADIKULOGRAFIJA

  PRIPORO?ILA ZA IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI DlAGNOSTl?NEGA RENTGENSKEGA APARATA

  PROBLEMI PRI UVAJANJU INFORMACIJSKIH SISTEMOV V RADIOLOGIJI

  RA?UNALNIŠKA RADIOGRAFIJA

 • Bulletin
  Vol. 21 No. 2 (2004)

  C02 NEGATIVNO KONTRASTNO SREDSTVO lN ANGlOFLUSH SET 111 MANAGEMENT SYSTEM

  CT PRE1Sl?AVE PRSNE HRBTEN lCE

  CT PREISKAVE POLITRAVMATIZIRANEGA PACIENTA

  NEVRONAVlGACIJA V SPLOSNl BOLNIŠNICI MARIBOR

  SLIKOVNE METODE PRl DlAGNOSTlKl RAKA DOJK

  ZDRAVLJENJE KAROTIDNE BOLEZNI S POMO?O POSTAVITVE STENTA V KAROTIDNO ARTERIJO

 • Bulletin
  Vol. 21 No. 1 (2004)

  BOLNlKOVO DOŽlVLJANJE RADlOTERAPEVTSKEGA ZDRAVLJENJA

  UPORABA RENTGENSKEGA FlLMA MALO DRUGA?E

  ZAZNAVANJE NARAVNIH ZEMELJSKIH RADIOAKTIVNIH IZOTOPOV NA DALJAVO

 • Bulletin
  Vol. 20 No. 3 (2003)

  INTERVENTNI POSEGl NA PROSTATl

  OGLED RADlOLOŠKEGA ODDELKA V DEŽELNl BOLNIŠNICl CELOVEC

  STEREOTAKTl?NA PUNKCIJA DOJKE

 • Bulletin
  Vol. 20 No. 2 (2003)

  ETI?NI KODEKS lN RADIOLOŠKA PRAKSA

  PREISKAVE DOJKE Z MAMOGRAMOM, ULTRAZVOKOM lN TERMOMETRlJO

 • Bulletin
  Vol. 20 No. 1 (2003)

  KAKOVOST RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKIH STORITEV

  PRlKAZ POŠKODB KOLENSKIH KRlŽNlH VEZl Z MAGNETNO RESONANCO

  SCINTIGRAFIJA SKELETA PROTOKOL PREISKAVE

 • Bulletin
  Vol. 19 No. 4 (2002)

  Scintigrafija celega telesa z galijem pri malignih limfomih

  Scintigrafija obš?itni?nih adenomov

 • Bulletin
  Vol. 19 No. 3 (2002)

  CT angiografija vratnih arterij, problemi in rešitve pri 30 obdelavi

  Embolizacija arterije uterine Nov na?in zdravljenja miomov

  lntrarektalni ultrazvok rektuma pri dolo?anju lokalne zamejitve rektalnega karcinoma

  Odkrivanje, spoznavanje in vrednotenje poklica in delovne vloge radiološkega inženirja na osnovi osebne odgovornosti

 • Bulletin
  Vol. 19 No. 2 (2002)

  Kontrola kvalitete pri ra?unalnišlk tomografiji

  Mednarodna priporo?ila lCRP

  Zdravljenje anevrizem možganskih arterij z embolizacijo

 • Bulletin
  Vol. 18 No. 1 (2002)

 • Bulletin
  Vol. 18 No. 4 (2001)

  50 LET ŠOLANJA INŽENIRJEV RADIOLOGIJE V SLOVENIJI

  KEMOEMBOLIZACIJA

 • Bulletin
  Vol. 18 No. 3 (2001)

  DELO Z AVTOMATSKIM INJEKTORJEM KONTRASTA

  PROTOKOL SPIRALNE CT PREISKAVE PLJU?NIH ARTERIJ

  SPIRALNA CT PREISKAVA PLJU?NIH ... ARTERIJ V DIAGNOSTIKI AKUTNE PLJU?NE EMBOLIJE

  SPIRALNA CT PREISKAVA PLJU?NIH ARTERIJ · PRIPRAVA BOLNIKA

  SPLOŠNA BOLNIŠNIC... A SLOVENJ GRADEC - RADIOLOŠKI ODDELEK

 • Bulletin
  Vol. 18 No. 2 (2001)

  INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA PREBAVNEGA TRAKTA

 • Bulletin
  Vol. 18 No. 1 (2001)

  INTRAKRANIALNE KRVAVITVE

  RADIACIJSKO INDICIRANI ABORTUS ARTEFICIALIS

 • Bulletin
  Vol. 17 No. 4 (2000)

  CT VODENA PERIRADIKULARNA INFILTRACIJA LUMBALNE HRBTENICE

  PREGLED OPERATIVNO ZDRAVLJENIH BOLNIKOV V OB VALDOLTRA ZARADI SPONDILODISCITISA V OBDOBJU 1990 - 2000

  RADIOLOSKA OBDELAVA HRBTENICE V ORTOPEDSKI BOLNIŠNICI VALDOLTRA

  RADIOLOŠKA DIAGNOSTIKA EKSTENZIJE IN KOMPLIKACIJ PRI SPONDILODISCITISIH

 • Bulletin
  Vol. 17 No. 3 (2000)

  ORGANIZACIJSKA KLIMA NA KLINI?NEM INŠTITUTU ZA RADIOLOGIJO

 • Bulletin
  Vol. 17 No. 2 (2000)

  AKUTNA PLJUCNA PROBLEMATIKA V SLOVENIJI

  AVSTRALSKO-AZIJSKI KONGRES ISRRT

  RENTGENOGRAM PRSNIH ORGANOV · VEZ MED RADIOLOSKIM INŽENIRJEM IN RADIOLOGOM

 • Bulletin
  Vol. 17 No. 1 (2000)

  DOKAZOVANJE EREKTILNE DISFUNKCIJE - IMPOTENCE

  MAGNETNORESONAN?NE PREISKAVE PROSTATE

 • Bulletin
  Vol. 16 No. 4 (1999)

  KLASI?NO RENTGENSKO SLIKANJE MEDENICE

  POŠKODBE SIMFIZE

 • Bulletin
  Vol. 16 No. 3 (1999)

  EKSTRAORALNA SLIKANJA V STOMATOLOGIJI IN MAKSILOFACIALNI KIRURGIJI

  OD RENTGENSKEGA POMO?NIKA DO DIPLOMIRANEGA RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA (SLOVENIJA 1951 - 1999)

 • Bulletin
  Vol. 16 No. 2 (1999)

  AVASKULARNA NEKROZA GLAVICE FEMURJA

  IZVEDBA IN POMEN URETROGRAFIJE PRI ZOŽITVAH ... ... MOSKE SECNICE

  OBSEVANJE KARCINOMA SE?NEGA MEHURJA

  OBSEVANJE NE·HODGKINOVEGA MALIGNEGA LIMFOMA Z INDIVIDUALNIMI ZAŠ?ITAMI - OBRNJENI Y

  POMEN MAMOGRAFIJE PRI ODKRIVANJU BOLEZNI DOJK_1

 • Bulletin
  Vol. 16 No. 1 (1999)

  POMEN MAMOGRAFIJE PRI ODKRIVANJU BOLEZNI DOJK

  PRIMERJAVA ŽILNIH PREISKAV CTA IN DSA

26-50 of 79