Archives

 • Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

  Medical Imaging and Radiotherapy Journal
  Vol. 37 No. 2 (2020)

  Dear colleagues,

  We are introducing you to the second issue of the Medical Imaging and Radiotherapy journal, volume 37 (2020). The news about our journal has already spread across Europe, which is evident from the mentioned issue, as in addition to the article by Slovenian authors, there is also an article by Hungarian and an article by Portuguese authors. The journal remains free and freely available to all readers on the journal’s website and in the databases that index the journal.

  We invite you to view the journal’s website, which is available at http://mirtjournal.net. On the mentioned website, you will fi nd all the necessary information to prepare and submit the article.

  On behalf of the Slovenian Society of Radiographers, I would like to thank all the radiographers who are professionally And proudly pursuing their vocation, despite the very diffi cult situation in the country and around the world caused by the COVID-19 pandemic.

  Stay safe and healthy,
  Nejc Mekis
  Editor-in-chief of MIRTJ

 • Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

  Medical Imaging and Radiotherapy Journal
  Vol. 37 No. 1 (2020)

  Dear colleagues,

  I would like to present you the first issue of Medical imaging and Radiotherapy journal, an updated version of the Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers and is now published solely in English language. The editorial board has come to this decision so high-quality research can be presented to a wider circle of readers, which cannot be done if the journal is published in Slovenian language. Such a decision was unanimously adopted at the assembly of the Society in 2019. From this year onwards, the journal also possesses a website that can be accessed on the link http://mirtjournal.net/index.php/home. From this summer, an archive of all articles published in the journal Bulletin from the beginning of its publication in 1983 until today can be found on the mentioned website. We have also updated the instructions for authors. The article submission process is now run by the Open Journal System (OJS), therefore I would like to kindly ask you to create a user account, which will allow you to submit your article and also automatically create your personal archive. I hope that a wider range of readers will encourage you to present your research and show the whole world the quality and knowledge that the Slovenian radiographers have. We have also decided that you will now receive the journal via e-mail in the pursuit of the cleaner environment.

  As the journal is now available to a wider circle of readers, we also expect to receive manuscripts from colleagues from all over the world, which will further enrich our journal and provide us with a broader view and knowledge in our fi eld. The journal remains free and is freely available to all readers on the journal’s website and in the databases that index the journal.

  I would like to inform you that this year we have had the honor of presenting ourselves as a country at one of the largest radiology congresses in the world – ECR, as a part of the EFRS meets session, which took place in the virtual environment due to the current pandemic around the world. I would like to thank all four lecturers who prepared excellent lectures, each from their own field.

  This year’s International Day of Radiology (IDOR) topic was COVID-19 pandemic. The Slovenian Society of Radiographers together with the Slovenian Chamber of Radiographers, the Medical imaging and radiotherapy department at the Faculty of Health Sciences and the Association of Radiologists, organized International day of Radiology and Radiologic technology with more than 350 participants. The event, like all events this year, took place in the virtual environment. We had the opportunity to listen to excellent lectures from our fellow radiographers and radiologists and microbiologists.On behalf of the Society, I would like to thank all radiographers who are currently professionally and proudly pursuing their profession, despite the very difficult times in the country and around the globe caused by the COVID-19 pandemic. For this purpose, Slovenian Society of Radiographers prepared a poster in support. It can be found at the end of the journal, and be received by e-mail if anyone would like to print it out.


  Stay safe and healthy,
  Nejc Mekis
  Editor-in-chief of MIRTJ

 • Bulletin
  Vol. 36 No. 2 (2019)

 • Bulletin
  Vol. 36 No. 1 (2019)

  ANALIZA TESTOV ENAKOMERNOSTI NA SPECT-CT GAMA KAMERAH
  (ANALYSIS OF UNIFORMITY TESTS ON SPECT-CT GAMMA CAMERAS)

  MERJENJE T2 RELAKSACIJSKEGA CASA ZA DOLOCANJE STOPNJE POŠKODBE HRUSTANCA IN MENISKUSA PRI KOLENU
  (T2 RELAXATION TIME DETERMINES THE DEGREE OF KNEE CARTILAGE AND MENISCUS DAMAGE)

  OSNOVE MAGNETNO RESONANCNEGA SLIKANJA SRCA
  (FUNDAMENTALS OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

  PRIMER MAGNETNORESONANCNEGA SLIKANJA PACIENTA Z VSTAVLJENIM NEFEROMAGNETNIM PREVODNIM IMPLANTATOM
  (MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF A PATIENT WITH A CONDUCTIVENONFERROMAGNETIC IMPLANT - CASE REPORT)

  VPLIV UPORABE BOLUSA NA STRANSKE UCINKE PRI BOLNIKIH, KI OBSEVAJO RAKA DANKE IN ANALNEGA KANALA
  (THE IMPACT OF THE USE OF THE BOLUS ON THE SIDE EFFECTS OF PATIENTS DURING RADIOTHERAPY TREATMENT OF RECTAL AND ANAL CANAL CANCERS)

 • Bulletin
  Vol. 35 No. 2 (2018)

  DELEŽ BOLNIKOV Z RADIODERMATITISOM PRI RADIKALNEM OBSEVANJU RAKA DANKE

  VLOGA RA?UNALNIŠKE TOMOGRAFIJE PRI NUKLEARNOMEDICINSKEM HIBRIDNEM SLIKANJU PATOLOŠKIH SPREMEMB V PODRO?JU VRATU

  VPLIV GLASBE NA PREISKOVAN?EVO PO?UTJE MED MAGNETNO RESONAN?NO PREISKAVO

 • Bulletin
  Vol. 35 No. 1 (2018)

  PRIMERJAVA PROTOKOLOV RENTGENSKEGA SLIKANJA HRBTENICE PO PROGRAMU ZA SKOLIOZO MED ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI V SLOVENIJI

  STOPNJA ŽRELNEGA REFLEKSA PRI INTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

  VREDNOTENJE INTERFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI OBSEVANJU RAKA GLAVE IN VRATU

 • Bulletin
  Vol. 34 No. 2 (2017)

  VLOGA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV PRI PREPOZNAVANJU ZLOMOV APENDIKULARNEGA SKELETA ZA POTREBE URGENTNE TRAVMATOLOŠKE AMBULANTE

  PRIMERJAVA OBSEVANOSTI PACIENTOV MED PANORAMSKIM SLIKANJEM IN INTRALORALNIM SLIKANJEM STATUSA ZOB

  VPLIV ŠTEVILA OBSEVALNIH POLOŽAJEV NA PARAMETRE INVERZNIH BRAHITERAPEVTSKIH OBSEVALNIH PLANOV RAKA PROSTATE

 • Bulletin
  Vol. 34 No. 1 (2017)

  NADZOR KAKOVOSTI MAMOGRAFSKIH SLIK V DRŽAVNEM PRESEJALNEM PROGRAMU DORA

  PRIMERJAVA DOZNE OBREMENITVE PACIENTK PRI DIGITALNI MAMOGRAFIJI V PRIMERJAVI Z DIGITALNO TOMOSINTEZO DOJK

  PRIMERJAVA MED NAVIDEZNIM IN EKSPONENCIALNIM NAVIDEZNIM DIFUZIJSKIM KOEFICIENTOM PRI MEHKOTKIVNIH ORGANIH NA 3T MAGNETNI RESONANCI

  VPLIV INDEKSA TELESNE MASE NA OBSEVANOST PACIENTOV PRI SLIKANJU MEDENICE

 • Bulletin
  Vol. 33 No. 2 (2016)

  AVTOMATI?NA DETEKCIJA ARTEFAKTOV NA MAMOGRAFSKIH SLIKAH

  PROTOKOL PREVERJANJA KAKOVOSTI ZA MAGNETNO RESONAN?NI TOMOGRAF

  ZMANJŠANJE PREJETE DOZE NA PODRO?JE GLAVE NADLAHTNICE PRI OBSEVANJU LEVE IN DESNE DOJKE

 • Bulletin
  Vol. 33 No. 1 (2016)

  OCENA SPECT?CT IN ODŠTEVNE SCINTIGRAFIJE PRI BOLNIKIH S PRIMARNIM HIPERPARATIROIDIZMO

  OVREDNOTENJE INTRAFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI RADIKALNEM OBSEVANJU KARCINOMA PROSTATE

  POJAVLJANJE PREMIKOV IZOCENTRA ZARADI SPOLA PRI OBSEVANJU PLJU?NEGA RAKA

  PRIMERJALNA ANALIZA PREJETIH DOZ PRI IZBRANIH CT PREISKAVAH V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

 • Bulletin
  Vol. 32 No. 2 (2015)

  POMEN IN VREDNOTENJE LABORATORIJSKIH VAJ PLANIRANJE OBSEVANJA V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

  RADIOTERAPIJA OTROK

  VPLIV PRAVOKOTNE ZASLONKE NA DOZO PRI INTRAORALNEM SLIKANJU

 • Bulletin
  Vol. 32 No. 1 (2015)

  ?ASOVNA ANALIZA KAKOVOSTI DIGITALNIH RENTGENSKIH SLIK

  PRIMERJAVA INTENZITETNE MODULIRANE IN TRIDIMENZIONALNE KONFORMNE TEHNIKE OBSEVANJA TUMORJEV GLAVE IN VRATU

  VELJAVNOST USTNE IZJAVE PACIENTKE O POTRDITVI OZ. ZANIKANJU NOSE?NOSTI

 • Bulletin
  Vol. 31 No. 2 (2014)

  DOZA NA DOJKE PRI PANORAMSKEM SLIKANJU ZOB

  FUNKCIJSKO MAGNETNORESONAN?NO SLIKANJE PRI BOLNIKIH Z ŽARIŠ?NIMI OKVARAMI MOŽGANOV

  RENTGENSKO SLIKANJE CELOTNE HRBTENICE Z DIGITALNIM ROTACIJSKIM SISTEMOM

 • Bulletin
  Vol. 31 No. 1 (2014)

  DOZA NA Š?ITNICO PRI INTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

  KAKO DOBRO POZNAMO IN KDAJ UPORABLJAMO DODATNE PROJEKCIJE PRI MAMOGRAFIJI

  PRIMERJAVA MED SLIKANJEM SAKROILIAKALNIH SKLEPOV V AP IN PA PROJEKCIJI

  PRIMERJAVA T2?GRADIENT EHO PULZNEGA ZAPOREDJA S SUSCEPTIBILNO OBTEŽENIM PULZNIM ZAPOREDJEM

  VLOGA SUBJEKTIVNEGA FAKTORJA PRI OCENJEVANJU ELEKTRONSKIH PORTALNIH SLIK OBSEVANJA DOJKE

 • Bulletin
  Vol. 30 No. 2 (2013)

  MOTIVACIJA MENTORJEV ZA DELO S ŠTUDENTI RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE NA RADIOLOŠKIH ODDELKIH V SLOVENIJI

  INJICIRANJE KONTRASTNEGA SREDSTVA V DESNO ALI LEVO ROKO? VPLIV ARTEFAKTOV PRI CT ANGIOGRAFIJI KAROTIDNIH ARTERIJ

  SODELOVANJE MED POKLICNIMI SKUPINAMI V ZDRAVSTVENIH TIMIH RADIOLOŠKEGA ODDELKA IN KIRURŠKE AMBULANTE PRI OBRAVNAVI URGENTNEGA PACIENTA

  ZADOVOLJSTVO Z DELOM MED RADIOLOŠKIMI INŽENIRJI V SLOVENIJI

 • Bulletin
  Vol. 30 No. 1 (2013)

  DOZA NA O?I PRI KLASI?NEM RENTGENSKEM SLIKANJU GLAVE

  DOZA NA OSEBJE V OPERACIJSKI DVORANI

  UPORABA 3T MR TOMOGRAFA PRI PRIKAZOVANJU OBOLENJ PRSNIH ORGANOV, KI SO POSLEDICA IZPOSTAVLJENOSTI AZBESTU

 • Bulletin
  Vol. 29 No. 2 (2012)

  ANALIZA ELEKTRONSKIH PORTALNIH SLIK PRI INTENZITETNO MODULIRANI RADIOTERAPIJI GLAVE IN VRATU IN OVREDNOTENJE ROBOV PRI PLANIRANEM TAR?NEM VOLUMNU

  IZVEDBA TESTA SPREJEMLJIVOSTI ZA MERILNIK AKTIVNOSTI S POMO?JO PROGRAMSKE APLIKACIJE TESTDOSECAL

  MAGNETNO RESONAN?NA SPEKTROSKOPIJA PRI SUMU NA MOŽGANSKI TUMOR

 • Bulletin
  Vol. 29 No. 1 (2012)

  IZPOSTAVLJENOST RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV – OCENA VARSTVA IZPOSTAVLJENIH DELAVCEV V NUKLEARNI MEDICINI

  MEDICINSKO HUMANITARNA ODPRAVA V ZAMBIJO V O?EH RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA

  TEMELJNI IN DODATNI POSTOPKI OŽIVLJANJA V ZDRAVSTVENI USTANOVI

 • Bulletin
  Vol. 28 No. 1 (2011)

  AMERIKA; JE TAM RES AMERIKA?

  IZRA?UN POVPRE?NE ŽLEZNE DOZE PACIENTK PRI MAMOGRAFIJI

  KONTROLA POLOŽAJA IGEL PRI VISOKODOZNI BRAHITERAPIJI RAKA PROSTATE

 • Bulletin
  Vol. 27 No. 2 (2010)

  EXPERIMENTAL E-LEARNING COURSE FOR HUNGARIAN RADIOGRAPHERS

  PREGLED IN OCENA VARNOSTNIH DEJAVNIKOV PRI IZVAJANJU ADR CESTNIH PREVOZOV RADIOAKTIVNIH SNOVI NA PODRO?JU SLOVENIJE

  PRIMERJAVA VENTILACIJSKO PERFUZIJSKE SCINTIGRAFIJE IN RA?UNALNIŠKO TOMOGRAFSKE ANGIOGRAFIJE PLJU? PRI PLJU?NI EMBOLIJI

  ROLE OF THE DIFFERENT RADIOLOGICAL IMAGING MODALITIES IN THE DIAGNOSIS AND STAGING OF EQUINE NAVICULAR SYNDROME. A REVIEW

 • Bulletin
  Vol. 27 No. 1 (2010)

  KAKO PREPOZNAVEN JE POKLIC RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA?

  KONTROLA KAKOVOSTI NEGATOSKOPOV

  MOBING MED RADIOLOŠKIMI INŽENIRJI PO SLOVENIJI

  Pravilo 15% - PREVERJANJE TEORETI?NIH IZHODIŠ? NA FANTOMU

 • Bulletin
  Vol. 26 No. 2 (2009)

  CT KOLONOGRAFIJA

  PERKUTANA TRANSLUMINALNA ANGIOPLASTIKA SPODNJIH OKON?IN

  UPORABA PA PROJEKCIJE NAMESTO AP PRI SLIKANJU SIS

 • Bulletin
  Vol. 26 No. 1 (2009)

  Con Pas 3-D KONFORMNA OBSEVALNA TEHNIKA PODRO?JA GLAVE IN VRATU, KOT ALTERNATIVA IMRT-ju

  HIPERTERMIJA IN OBSEVANJE

  PREDNOSTI IN SLABOSTI DIGITALNE DENTALNE RADIOGRAFIJE

  TEACHING THE ELEPHANT TO DANCE

 • Bulletin
  Vol. 25 No. 2 (2008)

  CT Z ELEKTRONSKIM SNOPOM (EBCT)

  KONTRAINDIKACIJE ZA MAGNETNO RESONAN?NO SLIKANJE

  OBSEVANJE CELEGA TELESA TBI

  PRIMERJAVA KVALITETE MAMOGRAMOV

 • Bulletin
  Vol. 25 No. 1 (2008)

  DIGITALIZACIJA RADIOLOŠKEGA ODDELKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE (SBJ)

  DOKAZOVANJE HEMANGIOMOV V JETRIH? PRIMERJAVA MED MORFOLOŠKO UZ IN CT METODO TER SPECT SCINTIGRAFIJO Z OZNA?ENIMI ERITROCITI

  OPTIMIZACIJA SLIKANJA PRSNIH ORGANOV NOVOROJEN?KOV NA ODDELKU INTENZIVNE TERAPIJE OTROŠKE KIRURGIJE UNIVERZITETNEGA KLINI?NEGA CENTRA V LJUBLJANI

  RTG OBDELAVA SAKROILIAKALNIH SKLEPOV PRI REVMATOLOŠKIH PACIENTIH

  SECOND YEAR RADIOGRAPHY STUDENTS AT THE DEPARTMENT FOR MEDICAL IMAGING AND RADIOTHERAPY IN LJUBLJANA, SLOVENIA AND REJECT ANALYSIS

1-25 of 79